دامن کوتاه ژاکارد
351,200 تومان 439,000 تومان
دامن کوتاه غیر قرینه
356,850 تومان 549,000 تومان
دامن چپ و راستی
558,400 تومان 698,000 تومان